Escape Guide (2023)

Adapted from a webnovel “Wo You Yi Fen Tao Sheng Zhi Nan” (我有一份逃生指南) by Yi Li Hui Jin (一粒灰烬).

Please scroll down to choose servers and episodes.