Gank Your Heart Special (2019)

Category: , , ,

The special clips tell seven stories that happen after the finale:
1. New Legends team members
2. Pei Xi & Summer
3. Lin Yi Xuan & Lu Yi Yi
4. Mi Ya
5. Sun Ze Yi & Shu Wen
6. Xia Ling
7. Ji Xiang Kong & Qiu Ying

Please scroll down to choose servers and episodes.