Hopping Vampire VS Zombie

Category:

Director: Zhang Ping Yuan Screenwriter: Xiao Chao, Zhang Jia Pro Starring: Xu Jingchuan / Yuan Yuan / Zhang Yuxuan / smell Ultra / Chen Jing / More … Producer countries / regions: Mainland China Languages: Mandarin Chinese Release date: 2015-11-25…

Please scroll down to choose servers and episodes.