Jianghu World Detective (2023)

Adapted from a webnovel “Jiang Hu Tan An Chuan Qi” (江湖探案传奇) by Zhu Xiao Chuan (朱小川).

Please scroll down to choose servers and episodes.